Trang chủ » Thần chú tăng trưởng phước báu

Thần chú tăng trưởng phước báu

Thần chú tăng trưởng phước báu

Kinh về 12 Danh Hiệu của Thiên nữ Đại Cát Tường

TÔI NGHE NHƯ VẦY:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại Thế giới Cực Lạc, cùng với vô lượng chư đại Bồ-tát vây quanh ở trước sau, và Ngài thuyết Pháp cho họ.

Lúc bấy giờ Quán Tự Tại Đại Bồ-tát, Thiên nữ Đại Cát Tường, và chư đại Bồ-tát đều từ chỗ ngồi đứng dậy và đến chỗ của Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Ngài, rồi mỗi vị ngồi qua một bên.

Lúc bấy giờ Thế Tôn vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình phước bạc nghèo túng, nên Ngài bảo Quán Tự Tại Bồ-tát rằng:

“Thiện nam tử! Nếu có những vị Khất Sĩ, Khất Sĩ Nữ, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, hay các hữu tình nào biết được 12 danh hiệu của Thiên nữ Đại Cát Tường này, rồi có thể thọ trì đọc tụng, tu tập cúng dường, và thuyết giảng cho người khác, họ sẽ có thể diệt trừ hết thảy nghiệp chướng bần cùng, được phú quý giàu sang, và tài bảo phong phú.”

Lúc bấy giờ hàng thiên long bát bộ ở trong Pháp hội với dị khẩu đồng âm và đồng thưa rằng:

“Đúng như lời của Thế Tôn đã nói, chân thật bất hư. Chúng con rất muốn nghe 12 danh hiệu đó. Kính mong Thế Tôn hãy từ bi diễn nói.”

Đức Phật bảo:

“Các ông hãy lắng nghe! Ta nay sẽ thuyết giảng cho các ông.

Các danh danh hiệu đó là:

[1] Cát Khánh

[2] Cát Tường Liên Hoa

[3] Nghiêm Sức

[4] Cụ Tài

[5] Bạch Sắc

[6] Đại Danh Xưng

[7] Liên Hoa Nhãn

[8] Đại Quang Diệu

[9] Thí Thực Giả

[10] Thí Ẩm Giả

[11] Bảo Quang

[12] Đại Cát Tường

Đó là 12 danh hiệu. Các ông hãy thọ trì. Ta nay cũng sẽ tuyên thuyết Thần chú Đại Cát Tường.”

Chú thuyết như vầy:

|| ta đi a tha, sờ ri ni, sờ ri ni, sa qua – ca ri a, sa đa ni, si ni, si ni, ni, ni, ni, ni, a lác sơ me, na sa da, sờ qua ha ||

|

|| tadyathā śrīṇi śrīṇi sarva-kārya sādhani sini sini ni ni ni ni alakṣme nāśaya svāhā ||

Khi Thế Tôn đã tuyên thuyết thần chú này xong, Ngài bảo Quán Tự Tại Bồ-tát rằng:

“Thần chú Đại Cát Tường và 12 danh hiệu đó có thể tiêu trừ bần cùng và hết thảy những việc không may; tất cả sở nguyện đều được viên mãn.

Nếu ai có thể đọc tụng Kinh này ở ba thời ban ngày và ba thời ban đêm–mỗi thời ba lần–hoặc luôn thọ trì không gián đoạn, khởi tâm lợi ích, và tùy theo khả năng mà kiền thành cúng dường Thiên nữ Đại Cát Tường Bồ-tát, họ sẽ mau được tài bảo phong phú và vạn sự cát tường an lạc.”

Bấy giờ Quán Tự Tại Đại Bồ-tát cùng các đại chúng và thiên long bát bộ, khi nghe Đức Phật nói về 12 danh hiệu và thần chú đó, họ tán thán là việc chưa từng có. Tất cả đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

———————————————————————————–

Lời bàn: Đại Cát Tường Thiên nữ chú có công năng giúp tăng trưởng thiện phước nghiệp và tiêu trừ bất thiện nghiệp nhanh chóng, là thần chú tối thắng giúp hành giả mật pháp nâng cao công hạnh. Đạo thần tiên cho rằng một người dù tu hành cao đến đâu mà không đủ công hạnh thì cũng không thể đắc đạo (tam thiên công mãn), điều đó đơn giản vì nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dù anh có là thần tiên tại thế thì vẫn có thần tiên cao hơn anh phán xét anh chứ hoàn toàn không phải như những lời sáo rỗng láo toét kiểu như ra khỏi âm dương, không trong tạo hóa, rồi ngông cuồng tự xưng ta là Tề Thiên Đại Thánh, tự so mình ngang với Trời (tề thiên) thì hậu quả là bị đá đè 500 năm dưới núi ngũ hành như Tôn Ngộ Không.

Không riêng gì Phật giáo mà tất cả tôn giáo đều đề cao thiện nghiệp và khuyên răn đệ tử phải lìa bỏ bất thiện nghiệp, điều đó cho thấy thiện nghiệp và ác nghiệp có tính đối kháng chứ không phải là một cặp âm dương hấp dẫn nhau. Nhưng làm sao tăng trưởng thiện nghiệp nhanh chóng và cũng tiêu trừ ác nghiệp nhanh chóng, đó là lý do Phật thuyết kinh Cát Tường Thiên Nữ, là thần chú tối thắng giúp tăng trưởng công hạnh.

Thiện nghiệp là một loại năng lượng có sắc trắng, còn ác nghiệp thì có sắc đen. Trong A Lại Da Thức của một người phàm thông thường là sự pha trộn của cả thiện nghiệp lẫn ác nghiệp nên nó có màu ám đen, ai làm ác nhiều thì nó đen nhiều hơn, đen quá thì có thể gặp họa nát thân, ai làm thiện nhiều thì nó sáng nhiều, chỉ có bậc Thánh đắc đạo thì A Lại Da Thức trắng sáng hoàn toàn tức chỉ toàn thiện nghiệp thì gọi là Bạch Tịnh Thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0898 283 941