Trang chủ » LỜI VĂN NGĂN LÒNG DỤC CỦA ĐỨC-VĂN-XƯƠNG ĐẾ-QUÂN

LỜI VĂN NGĂN LÒNG DỤC CỦA ĐỨC-VĂN-XƯƠNG ĐẾ-QUÂN

LỜI VĂN NGĂN LÒNG DỤC CỦA ĐỨC-VĂN-XƯƠNG ĐẾ-QUÂN

Biển nghiệp mênh-mông, dữ đầu dọc chẳng qua đều do sắc dục; Cõi trần tán-loạn, dễ lụy mình duy có món tà dâm. Đấng anh-hùng, tài nhổ núi, thế trùm đời, mắc chuyện ấy mà bỏ mình mất nước. Trang nho-sĩ, miệng nhiễu thêu, lòng gấm vóc, nhơn điều nầy mà hại tiết hư danh. Vì ban đầu một sự tưởng đà sai: Bèn gây đến trọn cả đời khó chuộc. Sao đi nỡ: Trao thói dâm bữa bữa hừng lên; Bỏ thiên lý tăm tăm lụng xuống. Lấy những nết đáng thương đáng xót, trở lại làm đắt kế mừng vui. Chác những điều chúng giận chúng chê, điềm nhiên vậy không hề biết thẹn. Chạm khắc thơ từ lời dâm-dục;

Luận đàm mỹ sắc chuyện hung-hăng, Ven lộ thấy nàng lịch-sự, dòm muốn rớt tròng; trong rèm nom gái nõn-nà, thương hòng đứt ruột. Hoặc nàng trinh tiết, hoặc gái đức lành, nên kính nên khen thì đã đáng; nỡ bày mưu dụ-dỗ, mà hại người cho không vẹn nết-na. Như vợ tôi-tớ, như ả thị-tỳ, phải thương phải xót mới rằng là; sao cậy thế bức dâm, mà khiến nó trọn đời nhơ tiết. Có phải là: Đã khiến họ-hàng người ngậm xấu; Gây cho con cháu chúng mang nhơ. Đều cũng bởi: Lòng ngu, khí trược, hiền tránh, nịnh gần. Há có hay: Trời đất không dung, thần người rúng giận. Hoặc vợ con trả nợ. Hoặc con cháu đền bù. Những mồ mả mấy người tuyệt tự; Xưa là tay háo sắc cuồn đồ. Những ông cha các ả thanh-lầu;

Gốc thiệt bọn tham hoa lãng tử. Mạng phải giàu thì lầu ngọc bộ bôi; Phần ưng quí thì bản vàng tên nọc. Tội phải đòn, roi, lưu, đày, chết chém; Còn sống thì mang ngũ trọng hình. Sa vào địa-ngục, ngạ-quỉ, súc-sanh, đến thác lại chịu tam đồ khổ. Các đều ân-ái khi xưa, chừng đó rồi không cả. Những chuyện phong-lưu buổi nọ, lúc nầy ở nơi mô? Đến khi sau hối ngộ mà không theo; Sao chẳng sớm liệu lo mà chớ phạm. Kính khuyên bọn thanh niên giai-sỉ: (Trai lịch còn thơ). Cùng với hàng huỳnh quyễn danh lưu (ăn học có danh). Phải mở-mang mà giác-ngộ tấm lòng: Đặng khai phá cho khỏi ngằn ma sắc. Kìa mặt trắng phù-dung thớ-thớ, bất quá thì thịt bọc cốt khô kia;

Nọ má hồng trang-điểm xinh-xinh, thiệt giống giết người đao bén đó. Dẩu thấy mặt gái nào tợ hoa tợ ngọc của ai: Hằng gìn mình xem thể như chị như em ta vậy. Nếu ai chưa mắc đến chuyện nầy; Phải ngừa trước đừng cho vấp cẳng. Bằng người đã vướng rồi việc ấy; Xin sớm mau mong-nả quày đầu. Lại trông xây trở thông lưu, đắp-đổi cùng nhau khuyên dạy. Ắt là được: Chốn chốn thảy trở về đường giác; Người người đều qua khỏi bến mê. Mối dữ dầu đã bỏ đã trừ; Các tà mị bèn tiêu bèn tán. Như vậy thì: Linh-đài chẳng chúc buội nhơ. Cả đời sang trọng, truyền ra lâu dài, vậy ru! Vậy có thơ rằng: Sinh tiền vốn thiệt đẹp dường hoa, Đến thác rồi ai thấy được mà? Dẩu có lịch-xinh thêm đánh bóng; Cốt hài cũng phải thịt bao da.

Thốt-nốt: NGUYỄN-HƯNG-HOÀNH TRỌNG-QUYỀN Kính dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0898 283 941