Trang chủ » Tả ao giã đàm ca địa lý chánh tông

Tả ao giã đàm ca địa lý chánh tông

1 Nhời này để truyền hậu thế

2 Ai học địa lý theo học Tả Ao

3 Một là hay học càng cao

4 Hai là cố ý cứ điều phương ngôn

5 Ba là học thuộc giã đàm

6 Bốn là mở sách mà bàn cho thông

7 chẳng qua ra đến ngoài đồng

8 Xem nước xem mạch xem long mới tường

9 Lại có mạch Âm mạch Dương

10 Mạch nhược mạch cường mạch tử mạch sinh

11 Sơn cốc mạch đá rành rành

12 Bình dương mạch lẫn nhân tình khôn thông

13 Có mạch qua ao qua sông

14 Qua đầm qua núi qua đồng qua nương

15 Lại có mạch phát ngôi dương

16 nhìn xem cho tường ấy mạch làm sao

17 mạch thô đi chẳng khép vào

18 mạch đi một chiều mạch cầu phát dương

19 ba mươi sáu mạch cho tường

20 Trước là cứ sách, sau cứ thầy truyền

21 Ruộng cao thấp xuống thì mạch táng trên

22 Dưới thấp uốn lên thì mạch táng dưới

23 Bình dương mạch lai chẳng nề chấm gối

24 Hễ chính long thì tả hữu triều lai

25 Đâu có long chân huyệt đích thì có sơn thủy gối kề

26 Những nơi sơn cốc ngôi cao

27 Cường long thô mạch thế nào mới hay

28 tìm nơi mạch nhược long gầy

29 Nhất thời oa huyệt, nhì thời tàng phong

30 Đất có cát địa chân long

31 Táng cho phải hướng anh hùng giàu sang

32 Kìa như dưới đất bình dương

33 Mạch thích giác điền xem cũng thấy hay

34 Bình dương tựa nước làm thầy

35 Thứ nhất khai khẩu nhi rầy nhũ long

36 Thứ ba mạch thắt cổ bồng

37 Thứ thư sơn chỉ hồi long càng tài

38 Muốn cho con cháu tam khôi

39 Bên nam có bút bên đoài có nghiên

40 Muốn cho con cháu trạng nguyên

41 Thời tìm bút lập hai bên sắp bầy

42 Đệ nhất Tân tốn mới hay

43 Bính đinh Đoài cấn sấp bầy thực lên

44 Bút lập thì bút trạng nguyên

45 Bút thích giác điền ấy bút thám hoa

46 Thấy nơi thượng thực hạ hoa

47 Nhìn xem cho biết ấy là mới hay

48 Khuyên ai học lấy làm thầy Địa lý

49 trước đọc Giã đàm sau mới lượng cao

50 Dù ai khôn khéo thế nào

51 Học mà chẳng xét ấy đều vô tông

52 Thắt cổ bồng phồng ra huyệt kết

53 Xem cho biết mộc tiết kim loan

54 Mộc tiết văn đổ trạng nguyên

55 Kim loan võ chịu tước quyền quận công

56 Con mộc vốn ở phương đông

57 Con kim vốn nó về dòng phương tây

58 Xem cho biết ấy mới hay

59 Táng cho phải hướng thực dầy vinh hoa

60 Thắt cuống cà phì ra có huyệt

61 Xem cho biết huyệt cát huyệt hung

62 Huyệt cát nước tụ vào lòng

63 hai bên long hổ uốn vòng triều lai

64 Huyệt hung minh đường bất khai

65 Sơn tà thủy sạ hướng ngoài tà thiên

66 Táng xuống vong hồn bất yên

67 trưởng nam con cháu tật nguyền ốm đau

68 Muốn cho con cháu sống lâu

69 Tìm nơi huyền vũ đằng sau cao dầy

70 Long hổ bằng như chân tay

71 Chẳng có long hổ bằng ngay chẳng lành

72 kìa như đất có ngũ tinh

73 Nhận xem cho biết cụ hình mới ngoan

74 Muốn cho con cháu làm quan

75 Thì tìm thiên mã phương nam đứng chầu

76 Muốn cho kế thế công hầu

77 Thì tìm chiêng trống dàn chầu hai bên

78 Ngũ tinh cát tú triều nguyên

79 Kim mộc thủy hỏa bốn bên loan hoàn

80 Thổ tinh kết huyệt trung ương

81 Ấy đất sinh đế sinh vương đời đời

82 Thiên sơn vạn thủy triều lai

83 Can chi bát quái trong ngoài tôn nghinh

84 Nhị thập bát tú thiên tinh

85 Tại thiên chiếu nguyệt rành rành chẳng sai

86 Ngôi đế vương trời cho chẳng giám

87 Huyệt công khanh không hám ai cho

88 Các chúng khai hoa thậm quý

89 Thấy thì làm chớ ngại xa gần

90 Nhà có phúc trời cho mới gặp

91 Đất khai hoa ai lập cho nên

92 Khai hoa quý bất khả ngôn

93 Hễ thấy thì làm chớ để lưu tâm

94 Trên sơn cốc mười ngày cũng táng

95 Dưới bình dương nửa tháng cũng đi

96 Minh sinh ám tử vô di

97 xem đi xem lại quản chi nhọc nhằn

98 Thấy đâu huyệt chính long chân

99 Tiêu sa nạp thủy chớ nhầm một ly

100 Táng thôi phúc lý ly chi

101 Trâm anh bất tuyệt thư thi gia truyền

102 Muốn cho chi trưởng phát tiên

103 thì tìm Long nội đất liền quá cung

104 Thanh long liên châu cao phong

105 Kim tinh Thổ phụ phát giòng trưởng nam

106 muốn cho chi thứ phát giàu

107 thì tìm bạch hổ đất liền quá cung

108 Bạch hổ liên châu cao phong

109 Kim tinh thổ phụ phát giòng thứ nam

110 Con gái về bên hổ sơn

111 Hữu cao tắc phát sơn bàn cho thông

112 Phản hổ con gái lộn chồng

113 Phản long giai nó ra lòng bất nhân

114 Vô long như người vô chân

115 vô hổ như đứa ở trần không tay

116 Trông Long hổ lấy làm thầy trước

117 Sau hãy tìm huyệt được mới chôn

118 Phản long giai trưởng ly hương

119 Về bên tay trưởng ở đường cách xa

120 Phản hổ bất nghi gia

121 Về bên con gái bỏ nhà mà đi

122 Nước chẳng tụ đường kể chi

123 Kiếm ăn tuy khá xong thì lại không

124 Con trai thì ở bất trung

125 Con gái thất tiết chẳng dùng cả hai

126 Thấy đâu long hổ triều lai

127 Minh đường thủy tụ huyệt tài mới hay

128 Tiền quan  hậu quỷ sắp bầy

129 Án dài muốn thấp Chiều dày muốn cao

130 Xem huyệt nào làm cho phải hướng

131 Chớ đào Sâu mà thiệt như không

132 Kìa ai địa lý vô tông

133 Chẳng cứ chính pháp ấy là manh sư

134 Nhủ rằng kìa hổ nọ long

135 Đất chẳng hay dầu lòng chỉ chỏ

136 Câu ví xưa làm thầy có sách

137 Trước là nhận mạch sau là tầm long

138 xem cho biết đất tổ tông

139 Biết chi biết cán biết trong biết ngoài

140 Mạch nhập cước thủy nhập hoài

141 Hễ thấy thì làm chớ có bảo ai

142 Trên đầu có ruộng giồng khoai

143 hai vai có ruộng giồng đậu

144 trước mặt có lúa cấy chiêm

145 đôi bên như lưỡi liềm qươ lại

146 Nước chảy tuột vào lòng thì kết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0898 283 941