Trang chủ » Lữ Động Tân hiệu là Thuần Dương

Lữ Động Tân hiệu là Thuần Dương

LỮ TỔ BÁCH TỰ BI

Tác giả: Lữ Động Tân
Chú: Trương Tam Phong
Giải: Lục Tây Tinh

Lữ Động Tân hiệu là Thuần Dương, là một trong Bát Tiên.
Đây là bài được Lữ  Thuần Dương dùng kiếm khí khắc trên vách đá Lư Sơn, tóm tắc diệu đạo tu chân, để quảng độ kẻ hữu duyên.

PHẦN CHÁNH VĂN:

Dưỡng khí vong ngôn thủ,
Giáng tâm vi bất vi.
Động tỉnh tri tông tổ,
Vô sự cánh tầm thùy.
Chân thường tu ứng vật,
Ứng vật bất khả mê.
Bất mê tính tự trú,
Tính trú khí tự hồi.
Khí hồi đan tự kết,
Hồ trung phối khảm ly.
Âm dương sinh phản phục,
Phổ  hoá nhất thanh bi.
Bạch vân triều đỉnh thượng,
Cam lộ sái Tu Di.
Tự ẩm trường sinh tửu,
Tiêu dao thùy đắc tri.
Tọa thính vô huyền khúc,
Minh thông tạo hóa cơ (ky).
Đô lai thập nhị cú,
Đoan đích thượng thiên thê.

PHẦN CHÚ GIẢI:

1  “Dưỡng khí vong ngôn thủ,
2  Giáng tâm vi bất vi.”

CHÚ:
Phàm người tu hành, trước nên dưỡng khí. Chú trọng ở chỗ quên nói và thủ nhất; quên nói thì khí không tán, thủ nhất thì thần không xuất. Khẩu quyết là chặn lấy cái lưỡi, im lặng không nói thì giữ được thần định tĩnh.
Phàm tâm người ta khuấy động không ngừng. Người tu hành cần nhập tỉnh quý ở chế phục đôi mắt, vì mắt là cửa ngõ của tâm, nên buông mi nhắm lại. Câu quyết là lấy mắt nhìn mũi, lấy mũi nhìn rốn, trên dưới chặt chẽ, tâm và hơi thở theo nhau, để ý huyền quang, thì có thể giáng phục được tư lự.

GIẢI:
Người học đạo tu tiên lúc nhập môn nên lý hội hai chữ tính mạng. Tính có tính nguyên. mạng có mạng đế (đế là cuống). Tính nguyên cần thanh tĩnh, mạng đế cần kiên cố. Mạng đế vững thì nguyên khí xung, nguyên khí xung thì tinh tự dấy. Tính nguyên thanh thì nguyên thần định, thần định thì khí tự linh vậy.

Cái gì là mạng đế? Đó là chân tức. Cái gì là nguyên tinh? Đó là tâm địa. Thầy ta dạy dưỡng khí giáng tâm, mà giữ quên nói tức là chân quyết dưỡng khí vậy. Chính ra “vong ngôn” không phải là bịt miệng lại không cho nói, mà là giữ tinh thần yên ổn, trầm lặng trước mọi tình cảnh. Nói “thủ” là giữ, mà giữ đây là giữ khí. Giữ ở đâu? Đạo Đức Kinh viết : “Nói nhiều nói hay cũng không bằng thủ trung” trung đây là nơi thần khí quy phục vậy. Đó gọi là khí huyệt, ngưng thần vào khí huyệt là “vong ngôn thủ trung”, là quy căn; đạo trường sinh bắt đầu từ chỗ đó.

Còn “giáng tâm” là giáng phục cái vọng tâm. Người ta vốn chỉ có một tâm, nhưng vì có mê có giác mà chia ra vọng tâm và chân tâm. Người sinh ra mà tĩnh là tính của trời, cảm ở vật mà động là ham muốn của tình; đã có tham dục thì theo tình cảnh mà chuyển chân thành vọng. Vọng vốn không có hình thể, vốn do chân tâm mê hoặc mà ra, cho nên nay mà vô vi thì tất có chân kiến. Xem các pháp hữu vi đều như mộng, huyển, bào ảnh, hợp tan vô thường, nếu mà quên chúng được thì đó là tu chân trừ vọng vậy.

3  “Động tĩnh tri tông tổ,
4  Vô sự cánh tầm thùy”

CHÚ:
Động tĩnh là một âm, một dương. Tông tổ là nơi sinh ra thân. Hành giã nên như lúc trước khi cha mẹ chưa sinh tức là huyền tẩn, trước khi trời đất chưa phân ra tức là Thái cực vậy.
Động tĩnh là điều hòa chân khí, an lý chân nguyên. Thở ra là tiếp thiên căn, hít vào là tiếp địa căn; đóng là khôn, mở là kiền, thở thì rồng ngâm mây bốc, hít thì hỗ khiếu gió sinh; một đóng một mở, một động một tĩnh, quy ở tâm ý bất động, mặc cho hơi thở qua lại miên miên, đến khi kết thành phiến thì thần ngưng đan kết.

“Vô sự phải cầu chi” là dưỡng khí quên nói, giáng phục thân tâm, thần vế khí huyệt, chú ý như gà ấp trứng, như rồng nuôi châu, nghĩ ở dó giây phút không rời, lâu ngày tự nhiên hiện ra hạt châu bằng hạt gạo, sáng lóe như mặt trời.

GIẢI:
Trên nói dưỡng khí giáng tâm là đạo vô vi, lại sợ người đời không biết ngoài ra còn có cái hữu tác, tức là thuật kéo dài mạng sống, cho nên khẩn thiết nêu ra hai chữ động tĩnh, cho người ta biết tông nhận tổ. Trong việc luyện đan, thái dược trong cái động, luyện đan trong cái tĩnh; nếu chỉ biết động mà không biết tĩnh thì nền tảng không dựng, không tích lũy tinh khí; còn nếu chỉ biết tĩnh mà không biết động thì thiên cơ không hợp, mất ý nghĩa luyện thuốc.
Tóm lại , động là Tông, tịnh là Tổ. Tổ là tổ của tính, Tông là Tông của mạng, không động là không dựng được. Biết Tổ tính mà không tu định ở cung Ly, biết Tông mạng mà không cầu huyền ở cung Khảm. Biết cả hai mới là cứu cánh. Đã vô sự, vong ngôn mặc thủ, im bặt sự cơ, không nghĩ không làm, tịch nhiên bất động, thái nhiên đại định là thôi, lại còn tìm chi? Thầy ta nói tới đây đã đem gan ruột phơi bày rành rẽ đường lối luyện công, mà sao người đời không lĩnh ngộ, chỉ đọc phớt qua, thật là đáng tiếc!

5  “Chân thường tu ứng vật
6  Ứng vật yếu bất mê”

CHÚ:
Học đạo chân thường khi tiếp ứng với sự vật, sẽ dễ bị mê hoặc, cho nên nếu phải tiếp vật thì đừng mê việc trần. Việc đến thì ứng, việc qua chẳng lưu, quang minh chính đạo, chân tính thanh tĩnh, nguyên thần ngưng kết. Khẩu quyết là: “Trước ý đầu đầu lẫn, Vô vi lại lạc không”.

GIẢI:
Cái gì gọi là chân thường? Đó là Tính tổ.
Lấy cái gì để sáng? Phàm đã có tướng đều là hư vọng, sẽ có biến diệt chứ không lâu dài. Cho nên chân thường không phải là cái cùng đến với vật, không phải là cái cùng lìa với vật, mà là hay tĩnh hay ứng, thường tĩnh thường ứng mà thường không mê, đã chẳng mê thì ứng vật mới không mê mà chân tính hiện vậy. Đó là “luyện mình thuần thục thì đạo hữu vi mới có thể làm được”.

7  “Bất mê tính tự trú
8  Tính trú khí tự hồi”

CHÚ:
Phàm thất tình như mừng, giận, buồn, thương, ghét,  muốn, sợ đều biến thái vô thường, nhưng có xúc động nên phát sinh vọng tưởng, khó tĩnh được tính. Tất phải yên cơn giận thì hỏa mới giáng, ít ham muốn cho thủy được thăng.
Thân không động là luyện tinh, luyện tinh thì hỗ khiếu, nguyên thần ngưng kết.
Tâm không động là luyện khí, luyện khí là long ngâm, nguyên khí tồn thủ.
Ý không động là luyện thần, luyện thần thì 2 khí tương giao, tam nguyên hỗn hợp, nguyên khí tự hồi. Tam nguyên đây là tinh, khí, thần.
Nhị khí đây là âm dương.
Hành giả ứng vật không mê thì nguyên khí tự qui, bản tính tự trú; tính trú tức khí tiên thiên tự về. Phục mạng qui căn có gì là khó đâu!
Quyết rằng:
“Hồi quang phản chiếu,
Nhất tâm tự tồn.
Nội tưởng bất xuất,
Ngoại tưởng bất nhập.”

GIẢI:
Đối cảnh quên tình mới là đại định, cho nên nói “chẳng mê tính tự trú”. Tính trú mới có thể cầu diên, cho nên nói “tính trú khí tự hồi. Hồi nghĩa là quay về vậy. Tham Đồng Khế viết: “Kim trở về tính sơ mới được gọi là hoàn đan”.

 LỮ TỔ THẨM VIÊN XUÂN

Thất phản hoàn đan tại nhân,
Tiên tu luyện kỹ đãi thời
Chính nhất dương động,
Chung tiêu lậu vĩnh
Ôn ôn diên đỉnh,
Quang thâu liêm duy,
Tạo hóa tranh trì,
Long hỗ giao hội
Tiến hỏa công phu,
Ngưu, Đẩu, Nguy.
Khúc giang thượng,
Kiến nguyệt hoa oánh tỉnh.
Hữu cá ô phi
Đương thời tự ẩm đao khuê,
Hựu thùy tín,
Vô trung dưỡng tựu nhi
Biện thủy nguyên thanh trọc,
Mộc kim gián cách,
Bất nhân sư chỉ,
Thử sự nan tri.
Đạo yếu huyền vi,
Thiên cơ thâm viễn,
Hạ thủ tốc tu do thái trì.
Bồng lai lô trượng,
Tam thiên hạnh mãn,
Độc bộ vân quy.

Thất phản hoàn đan tại nhân,

Số 7 là số thành của hỏa trong Hà Đồ.
Đi rồi trở lại là hoàn, một dương quay trở lại chỗ cố hữu của nó từ khi tiểu thiên thất lạc. Từ ngoại mà trở về trong, từ trong mà trở  về ta.
Đan là Tam bảo Tinh, Khí, Thần. Tu luyện mà thành thì đó là “tại nhân”, chứ không ở vật khác mà ở nơi cố hữu trong thân ta.

Tiên tu luyện kỹ đãi thời

Khởi đầu nên luyện kỹ, công phu luyện kỹ mà thuần thục thì đan cơ củng cố chờ đợi, chờ thời đến. Đạo quyết gọi đó là “hoạt tý thời”, thời đây không phải nằm trong 12 giờ một ngày, mà là thời trong câu “nghĩa chữ thời lớn lắm thay”.

Chính nhất dương động,
Chung tiêu lậu vĩnh

“Nhất dương” bắt đầu từ Đông chí, hể âm cực thì dương sinh. Con người cũng là tiểu thiên địa, cho nên nhất động tức là hoạt tý thời.
“Chung tiêu” là nữa đêm, lúc giờ hợi gần hết mà giờ tý chưa đến. “Lậu vĩnh” ý nói công phu không lúc nào ngừng vậy.

Ôn ôn diên đỉnh,
Quang thâu liêm duy,

Luyện hỏa hậu, khí xung lên ấm ấm. Cái đỉnh sản sinh ra diên, cái làm ôn diên là hỏa hậu, nên dùng văn hỏa.
“Quan thâu thùy liêm” là nhắm mắt nội thị, hồi lâu chân dương chợt động, ánh sáng bên ngoài tới, nhìn thấy được.

Tạo hóa tranh trì,
Long hỗ giao hội

Ân dương đảo ngược, ngũ hành gom tụ, Kim Mộc giao nhau, long thư hỗ hùng, không tương giao thì không thành tạo hóa, rồi thủy hỏa ký tế, thực thể sinh Kim.

Tiến hỏa công phu,
Ngưu, Đẩu, Nguy

Tiến hỏa phải đúng giờ khắc, ở đây mượn 3 sao Ngưu, Đẩu, Nguy thuộc Bắc đẩu. Đẩu ở đây là trục vậy.

Khúc giang thượng,
Kiến nguyệt hoa oánh tỉnh.

Khúc giang là khảm thủy, tinh hoa mặt trăng trong sáng hiện ở Tây, mọc ở Đông. Ngộ chân viết:
Nửa vành trăng mới phương trời lóe
Sớm đã rồng ngâm hỗ thét vang.

Hữu cá ô phi

Trong vô sinh hữu, quạ vàng (kim ô) bay vào cung Quảng Hàn (mặt trăng).
Kim ô là chân âm trong dương, ngọc thố là chân dương ở trong âm, đạo quyết lấy đó để tỉ dụ tinh hoa mặt trời mặt trăng, biểu tượng cho khảm ly vậy.

Đương thời tự ẩm đao khuê,

Lúc này tự uống, là uống ngay, uống tức thời. Đao khuê là chút xíu, kẻo khí tan hết lúc tinh khí thần vừa ngưng. Hãy so sánh với “rượu trường sinh” trong “bách tự bi”.

Hựu thùy tín,
Vô trung dưỡng tựu nhi

Công phu đến đây thì cái thể bản lai thanh tịnh hư không trong vô sinh ra hữu, một đứa bé, giống như phụ nữ mang thai sinh nở, nuôi dưỡng lớn lên, thật là kỳ lạ, có ai tin đâu!

Biện thủy nguyên thanh trọc,
Mộc kim gián cánh.

Thiên nhất sanh thủy, dương hãm trong âm, nhập vào hậu thiên có trong có đục, cần phải phân biệt mới không hỏng việc.
Mộc kim vốn không cách xa, song rơi vào thân người thì thành Đông phương giáp Mộc và Tây phương canh Kim cách nhau rất xa vậy.

Bất nhân sư chỉ,
Thử sự nan tri.

Từ xưa đến nay chỉ truyền miệng từ thầy sang trò, cho nên không có thầy chỉ thì khó mà biết được

Đạo yếu huyền vi,
Thiên cơ thâm viễn.

Chỗ chủ yếu của đạo rất thâm, rất vi, bí mật. Cơ trời sâu xa khó mà đoán được.

Hạ thủ tốc tu do thái trì.

Người có duyên, ngộ được ảo diệu, hãy bắt tay tu nhanh. Sao lại sợ muộn? Vì thọ mạng con người dài ngắn không thể lường trước được.

Bồng lai lô trượng,
Tam thiên hạnh mãn,
Độc bộ vân quy.

Đây là nói về công và đức, cả hai đều quan trọng, nếu thiếu một thì đạo không thành. Công phu hơn tám trăm, âm công chứa đủ tam thiên thì một bước nhảy lên mây mà về.

Hết bài Lữ Tổ Thẩm Viên Xuân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0898 283 941